Toeslag territoria en mozaiektoeslag zwaar beheer

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Agrarisch Collectief Midden-Delfland » Toeslag territoria en mozaiektoeslag zwaar beheer

Toeslagen

Toeslag voor Territoria Broedvogels (T1)

Jaarlijks laat het Collectief alle broedende weidevogels tellen in het gehele verzorgingsgebied voor de bepaling van deze toeslag. De tellingen geschieden eenmalig in de periode rond 1 mei en eenmalig in de periode rond 1 juni. Daarnaast wordt er ook een teling gedaan in de periode rond 1 april. Voor deze telling wordt geen vergoeding uitgekeerd.

De toeslag (zie overzicht vergoedingen) wordt toegepast op vogelsoorten die voorkomen in de daarvoor samengestelde lijst. Klik hier voor de weidevogelsoorten die in aanmerking komen voor de vergoeding territoria.

De vergoedingen zijn gebaseerd op beschikbaarheid van voldoende budget. Bij overschrijding van de intekening zullen de uitkeringen naar rato worden gekort.

Toeslag Zwaar Beheer bij 2 Mozaïeken (T2) of bij 3 Mozaïeken (T3)

Het Agrarisch Collectief Midden Delfland hanteert als één van haar speerpunten in haar beleid de stimulering van variatie in de pakketten met Zwaar Beheer op een bedrijf. Speciaal met dit doel heeft het Collectief apart budget vrijgemaakt voor de beheerders in haar verzorgingsgebied.

De toeslag mozaïekbeheer (zie overzicht vergoedingen) is een vergoeding voor de (extra) kosten die op bedrijfsniveau gemaakt worden voor het plannen/inpassen  en uitvoeren van het mozaïekbeheer open grasland in een werkgebied. Denk hierbij bijv. aan extra opslagkosten, extra kosten voor vervoer of hogere bewerkingskosten.

De mozaïektoeslag is bedoeld als een extra vergoeding bóvenop de in de tarievenlijst genoemde bedragen. Dit alleen voor vooraf bepaalde beheerpakketten en indien aan de in dit advies beschreven voorwaarden voor mozaïekbeheer wordt voldaan. Er wordt een vergoeding gehanteerd conform een staffel (zie overzicht vergoedingen).

De genoemde vergoedingen zijn gebaseerd op beschikbaarheid van voldoende budget. Bij overschrijding van de intekening zullen de uitkeringen naar rato worden gekort.

Meer informatie over de toeslag zwaar beheer vindt u hier.