Groenfonds Midden-Delfland

Home » Diensten » Groenblauwe diensten » Groenfonds Midden-Delfland

  Groenfonds Midden-Delfland 2018-2023

Persbericht Groenfonds-Vockestaert 01-03-2018

In 2000 is het convenant Harnaschpolder afgesloten door de gemeenten Midden-Delfland, Delft en later Den Haag en Maassluis. Dat resulteerde in een oprichting van het Groenfonds Midden-Delfland. Het fonds steunt primair op de natuurcompensatiegelden die, met name vanwege bebouwing van de Harnaschpolder, beschikbaar zijn gekomen.

Vanuit het rendement van dit fonds zouden onder andere twee doelstellingen moeten worden beloond: 

– behoud en versterking van het open agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland;

– versterking van de relatie tussen stad en land.

Hier treft u de link naar de website van het Groenfonds Midden-Delfland voor meer informatie.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, kregen ANV Vockestaert en LTO Delflands Groen in 2003 de opdracht om een puntensysteem te ontwikkelen voor groene diensten. Aan de hand van deze systematiek vindt beloning plaats voor het behoud en onderhoud van natuur en landschapselementen (knotbomen, fruitbomen, singels) en cultuurhistorische gebouwen. Maar ook voor maatregelen in de sfeer van natuur en biodiversiteit (oud grasland, zeldzame rassen) bedrijfsopenstelling voor educatieve doeleinden en voor “vliegende” (tijdelijke) wandelpaden over boerenland. ANV Vockestaert verzorgt de uitvoering van dit systeem van groene diensten.

In de toelichtende tekst hieronder vindt u informatie over de te contracteren maatregelen en de bijbehorende voorschriften, de deelnamevoorwaarden, procedures, etc. De lichtgroene  teksten kunt u aanklikken voor meer informatie.

De regio waarvoor het Groenfonds werking heeft, is het Reconstructiegebied Midden-Delfland, de Groeneveldse polder en het landelijk gebied van de gemeente Delft. Nieuw is dat het agrarisch gebied ten oosten van de A13 (Oude Leede e.o.) en polder Schieveen ook in aanmerking komt. Uitgesloten zijn recreatiegebieden, gebieden met een waterfunctie (vaarten, kanalen), natuurgebieden en bebouwd gebied. Evenals gebieden waar al een economische drager/vergoedingsregeling is (de Bergboezem) en de polder van Biesland. Op deze kaart kunt u zien om welk gebied het gaat.

Naast de voorwaarde over de locatie van het deelnemende bedrijf zijn er ook andere deelnamevoorwaarden waaraan de deelnemer dient te voldoen.

Er zijn verschillende maatregelen / groene diensten waarvoor u een zesjarig contract kunt afsluiten (muv stad-land) en een vergoeding kunt ontvangen. Waarbij u wel dient te voldoen aan de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van de betreffende maatregel.

De maatregelen:

* natuur en biodiversiteit

* Landschapselementen

* Cultuurhistorische elementen

* verbinding stad-land (educatie, openstelling, vliegende wandelpaden)

Aanmeldingsprocedure

In verband met extra budget was het mogelijk om tot 8 juli 2019 voor een periode van 4 jaar aanvullende elementen aan te vragen of een nieuwe aanvraag te doen. Deze aanmeldingsperiode is inmiddels gesloten. Nieuwe aanmeldingen of aanvullingen binnen gekomen na 8 juli 2019 worden niet meer behandeld.

Mochten er na inschrijving en controle op de deelnamevoorwaarden, meer aanvragen zijn dan waarvoor budget beschikbaar is, zal er een prioritering van aanvragen plaatsvinden. Mocht dit onvoldoende ruimte geven, dan heeft Vockestaert de beschikking over een nadere, aanvullende prioritering. Natuurlijk houden wij na aanmelding contact met u hierover.

Uitvoeringsprocedure

Als deelnemer (uitvoerder van de groene diensten), dient u zich te houden aan de voorschriften van de gecontracteerde maatregelen. Jaarlijks zullen er daarom (steekproefsgewijs) controles plaatsvinden op de naleving van de contractbepalingen. Maar ook of u nog voldoet aan de deelnamevoorwaarden. Wordt alles in orde bevonden, dan zal betaling plaatsvinden. Wordt er een gebrek geconstateerd, dan treedt het Sanctieprotocol in werking. Als de maatregel het toelaat, behoort herstel tot de mogelijkheden en volgt evt. een her controle (al dan niet door een onafhankelijke deskundige). Eventuele sancties op het niet of onvoldoende naleven van bepalingen variëren van een officiële berisping via gedeeltelijke of gehele niet-betaling tot algehele uitsluiting van deelname.

Disclaimer Deze informatie is met zorg samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.