Groenfonds Midden-Delfland

Home » Diensten » Groenblauwe diensten » Groenfonds Midden-Delfland

  Groenfonds Midden-Delfland 2024-2029

In 2000 is het convenant Harnaschpolder afgesloten door de gemeenten Midden-Delfland, Delft en later Den Haag en Maassluis. Dat resulteerde in een oprichting van St. Groenfonds Midden-Delfland. Het fonds steunt primair op natuurcompensatiegelden die, met name vanwege bebouwing van de Harnaschpolder, beschikbaar zijn gekomen.

Vanuit het rendement van dit fonds worden twee doelstellingen beloond:

– behoud en versterking van het open agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland;

– versterking van de relatie tussen stad en land.

Hier treft u de link naar de website van het Groenfonds Midden-Delfland voor meer informatie.

Vockestaert en LTO Delflands Groen kregen in 2003 de opdracht om een beloningssysteem voor groene diensten te ontwikkelen. Beloning aan deelnemers vindt plaats voor het behoud en onderhoud van oud grasland, landschapselementen (knotbomen, fruitbomen, singels) en cultuurhistorische gebouwen. Maar ook voor bedrijfsopenstellingen voor educatieve en recreatieve doeleinden en voor “vliegende” (tijdelijke) wandelpaden over boerenland. ANV Vockestaert verzorgt de uitvoering van dit systeem van groene diensten.

In de toelichtende tekst hieronder vindt u informatie over de te contracteren groene diensten en de bijbehorende voorschriften, de deelnamevoorwaarden, procedures, etc. De lichtgroene  teksten kunt u aanklikken voor meer informatie.

De regio waarvoor het Groenfonds werking heeft, is het Reconstructiegebied Midden-Delfland, de Groeneveldse polder en het landelijk gebied van de gemeente Delft (m.u.v. polder van Biesland). Uitgesloten zijn recreatiegebieden, gebieden met een waterfunctie (vaarten, kanalen), natuurgebieden en bebouwd gebied. Evenals gebieden waar al een economische drager/vergoedingsregeling is en de polder van Biesland.

Naast de voorwaarde over de locatie van het deelnemende bedrijf zijn er ook andere deelnamevoorwaarden waaraan de deelnemer dient te voldoen.

De maatregelen:

Er zijn verschillende maatregelen/groene diensten waarvoor deelnemers een zesjarig contract kunnen afsluiten (m.u.v. stad-land) en een vergoeding kunnen ontvangen. Waarbij wel dient te worden voldoen aan de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften van de betreffende maatregel.

* natuur en biodiversiteit (oud grasland)

* Landschapselementen

* Cultuurhistorische elementen

* verbinding stad-land (educatie, openstelling, vliegende wandelpaden)

Aanmeldprocedure:

Op dit moment is het niet meer mogelijk om u aan te melden. Als u interesse heeft om deel te nemen dan kunt u het aanmeldformulier hier downloaden. U dient dit ingevuld op te sturen, te mailen of langs te brengen naar ANV Vockestaert. Doet u dit uiterlijk maandag 20 november 2023. Van aanmeldingen die daarna binnenkomen, kunnen wij niet garanderen dat deze meegenomen kunnen worden.

Vockestaert zal de aanvraag vervolgens beoordelen en zo nodig (met name bij nieuwe deelnemers) uw bedrijf bezoeken om te controleren of u voldoet aan de deelnamevoorwaarden en om te bekijken of de aangevraagde elementen (in de opgegeven aantallen/ha’s) aanwezig zijn en van voldoende landschappelijke of cultuurhistorische betekenis. Eventuele vraagtekens die daarbij rijzen, zullen door het bestuur worden besproken of zullen worden voorgelegd aan specialisten. Als alles in orde is bevonden, waarbij zo nodig aanpassing van de aanmelding plaatsvindt, krijgt u een zesjarig contract ter ondertekening.

Mochten er na inschrijving en controle op de deelnamevoorwaarden, meer aanvragen zijn dan waarvoor budget beschikbaar is, zal er een prioritering van aanvragen plaatsvinden. Mocht dit onvoldoende ruimte geven, dan heeft Vockestaert de beschikking over een nadere, aanvullende prioritering. Natuurlijk houden wij na aanmelding contact met u hierover.

Uitvoeringsprocedure:

Als deelnemer (uitvoerder van de groene diensten), dient u zich te houden aan de voorschriften van de gecontracteerde maatregelen. Jaarlijks zullen er daarom (steekproefsgewijs) controles plaatsvinden op de naleving van de contractbepalingen. Maar ook of u nog voldoet aan de deelnamevoorwaarden. Wordt alles in orde bevonden, dan zal betaling plaatsvinden. Wordt er een gebrek geconstateerd, dan treedt het Sanctieprotocol in werking. Als de maatregel het toelaat, behoort herstel tot de mogelijkheden en volgt evt. een her controle (al dan niet door een onafhankelijke deskundige). Eventuele sancties op het niet of onvoldoende naleven van bepalingen zijn aanpassing van het contract, een gedeeltelijke of gehele niet-betaling of algehele uitsluiting van deelname.

Disclaimer Deze informatie is met zorg samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.