Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Home » Diensten » Weidevogels » Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Logo Agrarisch Collectief MD

Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Agrarisch Collectief Midden-Delfland probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten dat de weidevogelpopulatie behouden blijft.

 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

In 2016 is het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. Dit heeft gevolgen voor o.a de hectarepremies en er wordt gesproken over vergroening. Wat e.e.a. tot gevolg heeft voor het gebied van Midden-Delfland wordt beschreven onder het kopje Midden-Delfland en het Europese Landbouwbeleid. In deze nieuwsbrief worden de ontwikkelingen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (tot nu toe) vertaald naar wat deze betekenen voor Midden-Delfland. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Het is dus een moment opname.

Naast de inhoudelijke veranderingen, heeft het nieuwe GLB ook gevolgen voor hoe e.e.a. georganiseerd is. Zo gaat het subsidiëren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer via een collectieve benadering. Vanaf 2016 maakt de overheid geen afspraken meer met de individuele grondgebruikers, maar met het agrarisch collectief. Die ‘voordeurafspraken’ gaan over de gewenste prestaties, bijvoorbeeld in termen van aantallen hectares weidevogelbeheer of kilometers houtsingel. Bij die voordeurafspraken moet voldoende ruimte zijn voor regionaal maatwerk bij het maken van (achterdeur)afspraken met de individuele deelnemers. Het agrarisch collectief ziet toe op de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied, controleert en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen. Deze benadering creëert een nieuwe rol voor bestaande agrarisch natuurverenigingen.

Een collectief kan worden gevormd door groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers. Een collectief is dan bijv. een (groep van) agrarische natuurvereniging(en). Zij gaan een belangrijke rol spelen in het nieuwe subsidiestelsel: zij zijn eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De uitvoering van het beheer wordt door het gebied georganiseerd. Deze aanpak biedt veel mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer. Daarbij zijn de uitvoeringslasten van het huidige Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) erg hoog. In tijden van economische crisis vraagt dit om een nieuwe aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Om de kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te kunnen verbeteren, is het ook van belang dat de collectieven professioneel georganiseerd zijn. Er is een profielschets opgesteld en er is een programma van eisen in de maak waaraan het collectief moet voldoen. Het collectief moet gecertificeerd zijn en werken op basis van een vastgesteld kwaliteitshandboek. Om de collectieven te ondersteunen in de voorbereiding op hun rol als eindbegunstigde voor subsidies in het nieuwe stelsel is er een stichting opgericht. Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) is in november 2013 opgericht door de koepelorganisaties BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurrijk Limburg, LTO Noord, Veelzijdig Boerenland en ZLTO.

 

15 oktober 2015
15-10-2015 uitreiking certificaat GLBVanaf nu zijn de collectieven officieel gecertificeerde beheerders Aansluitend op het Collectievenberaad van 15 oktober vond de feestelijke uitreiking plaats van de certificaten door Jan Pieter Lokker, voorzitter van de Stichting Certificering SNL. De collectieven hebben hard gewerkt aan hun kwaliteitshandboek. Hierin maken de collectieven, elk op hun eigen manier, de kwaliteit van hun beheer inzichtelijk. Er wordt aangegeven hoe de beheerder omgaat met het bereiken van het beheerdoel, monitoring, evaluaties en controles. Dit alles binnen de kaders van het Programma van Eisen van de provincies. Integrale kwaliteitszorg en professionaliteit zijn nauw met elkaar verweven. Het is een instrument om het eigen beheer beter in beeld te hebben en kan de basis zijn voor verbeteracties die uiteindelijk moeten leiden tot meer resultaat.