Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Home » Diensten » Weidevogels » Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Agrarisch Collectief Midden-Delfland                    

 

Agrarisch Collectief Midden-Delfland probeert samen met de boeren het beheer van Midden-Delfland zo in te richten dat de weidevogelpopulatie behouden blijft.

 

 

Agrarisch Natuur- en LandschapsBeheer

In 2016 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van start gegaan. Hiermee is ook het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan, dat loopt t/m 2021. Naast de inhoudelijke veranderingen, heeft het nieuwe GLB ook gevolgen gehad voor hoe e.e.a. georganiseerd is. Zo gaat het subsidiëren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waterbeheer via een collectieve benadering. Vanaf 2016 maakt de overheid geen afspraken meer met de individuele grondgebruikers, maar met agrarisch collectieven. Het agrarisch collectief Midden-Delfland is één van de 40 landelijke en 8 Zuid-Hollandse gecertificeerde collectieven.

Het collectief maakt met provincie Zuid-Holland ‘voordeurafspraken’ over de gewenste prestaties, bijvoorbeeld in termen van aantallen hectares weidevogelbeheer. Bij die voordeurafspraken moet voldoende ruimte zijn voor regionaal maatwerk bij het maken van (achterdeur)afspraken met de individuele deelnemers. Het agrarisch collectief ziet toe op de juiste uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het gebied, controleert (naast controles door de NVWA) en sanctioneert indien nodig en regelt de betalingen.

Dit alles met het doel om de weidevogelpopulatie in het gebied te behouden. Welke beheerpakketten hiervoor mogelijk zijn, wat de bijbehorende vergoedingen zijn, etc. vindt u in de navolgende informatie.

 

foto: Floor Koorneef