Herstel- en sanctieprotocol

Home » Diensten » Weidevogels » Agrarisch Collectief Midden-Delfland » Herstel- en sanctieprotocol

Herstel- en sanctieprotocol                                     

 

Door controles in het veld (schouw) kan het collectief vaststellen of door een deelnemer is afgeweken van de pakketvoorwaarden (beheereisen en/of aanvullende beheervoorschriften) of de ligging van het uitgevoerde beheer. Op dat moment treedt het herstel- en sanctieprotocol in werking. Dit protocol is daar een invulling van.

Wie is verantwoordelijk voor het sanctiebeleid Het bestuur beslist over sancties op basis van een advies van de (polder)coördinator. Daarmee borgt het collectief dat sancties niet zomaar door één persoon kunnen worden opgelegd, maar er altijd bestuurders zijn betrokken.

Hoe wordt bepaald welke sanctie wordt toegepast? In de schouwprocedure is aangegeven dat de controleur een conclusie trekt over het al dan niet voldoen van een beheereenheid aan de pakketvoorwaarden. Bij een geconstateerde afwijking wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid tot herstel. Dit wordt dan aan de deelnemer aangeboden door de (polder)coördinator. Indien de eenheid bij controle niet voldoet, bestaan er 3 mogelijkheden die mede afhankelijk zijn van het afgesloten beheerpakket:

1. Er is een mogelijkheid tot herstel op korte termijn, deze termijn is afhankelijk van het pakket en schouwmoment

2. Er is een mogelijkheid tot herstel buiten het lopende beheerjaar

3. Er is geen mogelijkheid tot herstel of er is zelfs schade toegebracht aan de biodiversiteit

In de gevallen 1 en 2 treedt het herstelprotocol in werking. Als herstel niet mogelijk is/wordt opgepakt dan treedt het sanctieprotocol in werking. In geval van 3 treedt direct het sanctieprotocol in werking.

Herstelprotocol Indien er een mogelijkheid is tot herstel, krijgt de deelnemer hiertoe de mogelijkheid. Dit kan door de gecontracteerde beheereenheid te herstellen zodat alsnog aan de pakketvoorwaarden wordt voldaan.

De eerste herstelmogelijkheid bestaat binnen het lopende beheerjaar binnen een vaste termijn. Dit kan binnen de gecontracteerde beheereenheid (bijvoorbeeld waterpeil Plas-Dras verhogen binnen 1 week) alsook door dezelfde doelstelling op een naburig perceel (van dezelfde deelnemer) te realiseren (bijv. rustperiode weidevogels per direct op ander perceel) indien dit past binnen het beheerplan van het collectief.

Het collectief gaat pas akkoord gaat met herstel na een (volledige) herschouw van herstelde beheereenheden. Indien het herstel niet of niet binnen de afgesproken termijn wordt gedaan, treedt alsnog het sanctieprotocol in werking.

De tweede mogelijkheid tot herstel ligt buiten het lopende beheerjaar en dient op de gecontracteerde beheereenheid plaats te vinden indien dit nog steeds past binnen het beheerplan van het collectief. Bijvoorbeeld een onvoldoende brede akkerrand wordt in het volgend beheerjaar verbreed. Voor het lopende beheerjaar wordt wel het sanctieprotocol gevolgd.

E.e.a. wordt met de deelnemer besproken door de (polder)coördinator en door/met bureaumedewerker uitgevoerd en vastgelegd.

Sanctieprotocol Dit sanctieprotocol treedt in werking wanneer afspraken onherstelbaar niet (binnen de afgesproken termijn) zijn nagekomen, of dat herstel pas mogelijk is buiten het lopend beheerjaar. Wanneer de deelnemer bezwaar maakt tegen deze sancties treedt het protocol ‘geschillenprocedure’ in werking.

Een sanctie is de maatregel die het collectief neemt ten opzichte van de deelnemer die in gebreke is gebleven. Welke sanctie wordt genomen, wordt door het bestuur besloten (evt. in samenspraak met de coördinator) en aan deelnemer bekend gemaakt. Eea wordt uitgevoerd/vastgelegd door bureaumedewerker.

De maatregelen die het collectief tot haar beschikking heeft zijn:

1. Waarschuwing Indien een herstelbare afwijking wordt geconstateerd krijgt de deelnemer een waarschuwing en, indien mogelijk, de mogelijkheid tot herstel

2. Het opschorten van betalingen De vergoeding voor het beheer dat nog niet is uitgevoerd, wordt door het collectief niet betaald zo lang er geen herstel heeft plaatsgevonden.

3. Korting op de uitbetaling Indien beheer wel is uitgevoerd, maar bijv. op onjuiste wijze.

4. Het niet uitvoeren van betaling Wanneer een deelnemer in een beheerjaar het beheer niet heeft uitgevoerd dan heeft hij voor het betreffende beheerjaar voor de betreffende beheereenheid geen recht op een vergoeding.

5. Terugvordering eerder uitgekeerde vergoedingen over de betreffende maatregel/boete Na het constateren van een overtreding, bijvoorbeeld als er geen herstel mogelijk is en/of onherstelbare schade is toegebracht, krijgt de deelnemer voor de betreffende beheereenheid geen vergoeding en een boete ter hoogte van een nader te bepalen percentage van de betreffende beheervergoeding. Ook kan gekozen worden voor het terugvorderen van eerder uitgekeerde vergoedingen. Een en ander afhankelijk van de situatie.

6. Ontbinding van het deelnemerscontract Bij herhaling van overtredingen wordt het contract ontbonden.

Alle besluiten worden schriftelijk kenbaar gemaakt worden, voorzien van een motivatie. Hierbij legt het collectief vast: – Welke overtreding is geconstateerd (waarbij wordt verwijzen naar de beheereisen) – Wat de hersteltermijn is – Welke afspraken er zijn gemaakt – Wat het gevolg is van wel of niet handelen n.a.v. de constatering