Beheerpakketten, indicatorsoorten en GVEtabel

Home » Diensten » Weidevogels van Midden-Delfland » Agrarisch Collectief Midden-Delfland » Beheerpakketten, indicatorsoorten en GVEtabel

Beheerpakketten

Onderstaand treft u een overzicht aan van de beheerpakketten die in het gebied van het collectief opengesteld (beschikbaar) zijn. In overleg met de (polder)coördinator kan bekeken worden of het afsluiten van een bepaald beheerpakket wenselijk of zinvol is.

Als u het pakket van uw keuze aanklikt, wordt u doorgeleid naar specifieke informatie over dat betreffende pakket. De geel gemarkeerde tekst daarin is een wijziging t.o.v. het vorige beheerjaar. Dit kan bijv. een aangepast of nieuw beheereis/-voorschrift of een nieuw pakket(variant) zijn.

Pakket 1. Grasland met rustperiode

Pakket 2. Kuikenvelden

Pakket 3. Plas-dras

Pakket 4. Legselbeheer

Pakket 5. Kruidenrijk Grasland

Pakket 6. Extensief Beweid Grasland

Pakket 7. Ruige Mest

Pakket 8. Hoog waterpeil

Pakket 10. Natuurvriendelijke oever

Pakket 12. Duurzaam Slootbeheer

Pakket 41. Ontwikkeling Kruidenrijk grasland

Een overzicht van de indicatorsoorten en GVE tabel vindt u hier.

Opbouw van de beheerpakketten

Elk pakket is afzonderlijk beschreven en opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Beschrijving
In deze alinea wordt een algemene beschrijving gegeven ten aanzien van doel, functie en voorkomen van het beheerpakket.

Beheereisen
Dit zijn de beheermaatregelen en -eisen die gekoppeld zijn aan de activiteiten in de Catalogus Groenblauwe Diensten en waarop de beheervergoeding is gebaseerd. Dit zijn de maatregelen en eisen waarop de NVWA in opdracht van RVO.nl (EU controle en verificatie) zal controleren.

Aanvullende beheervoorschriften
Dit zijn voorschriften aanvullend aan de beheereisen en die vooral een verdere detaillering en invulling van de beheereisen zijn. Deze aanvullende beheervoorschriften zijn van belang om daadwerkelijk natuurkwaliteit c.q. behoud van doelsoorten te realiseren. Het collectief zal erop toezien dat deze voorschriften, naast de beheereisen, door de deelnemers worden nageleefd.

Beheerpakketten
Voor diverse pakketten zijn meerdere varianten ontwikkeld. Deze staan beschreven onder dit kopje.

Meldingen
Van een aantal pakketten is het noodzakelijk dat wij tijdig melding doen bij RVO. Dit kan een melding zijn die een bepaald aantal dagen voorafgaand aan de ingangsdatum gedaan moet worden of een melding binnen een bepaalde termijn na uitvoering. Als melding noodzakelijk is en welke dat is, staat dat bij het betreffende pakket aangegeven. Deelnemers melden dit bij het collectief, die vervolgens voor melding bij RVO zorgdraagt.

Cumulatie
Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan vanwege ontoelaatbare staatssteun. Er zijn echter uitzonderingen. Bij de betreffende pakketten staat aangegeven welke combinatie met andere pakketten is toegestaan.

 

Grutto's-op-een-plas-dras-gezet-perceel

Grutto’s op een plas-dras perceel