Agenda

Home » Over Vockestaert » Agenda

De Voorjaarsvergadering van ANV Vockestaert en Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland
heeft plaatsgevonden op 25 april 2019. Hier treft u de notulen van deze vergadering.

 

Verslag ledenverg. 25 april 2018

Jaarrekening ANV Vockestaert 2018

Jaarrekening Cooperatie 2018

Ontvangsten en uitgaven Weidevogelpact 2018

Jaarrekening 2017 ANV Vockestaert

Jaarrekening Collectief 2017

Najaarsvergadering van de ANV en de Coöperatie:
in 2018 is besloten de najaarsvergadering te laten vervallen.

Het Algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van ANV Vockestaert en het Collectief vergaderen beiden één keer per maand.

Werkgroep Groenblauwe diensten

vergadert ongeveer 4x per jaar

Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer

vergadert ongeveer 4x per jaar

Werkgroep Educatie/Recreatie:
vergadert ongeveer 6 x per jaar