Natuurvriendelijke oevers

Home » Diensten » Groenblauwe diensten » Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever (NVO) is een slootkant met een geleidelijke overgang van nat naar droog in de vorm van een flauwe helling of een onder water gelegen terras waarop planten kunnen groeien. Zo ontstaan verschillende leefmilieus waar diverse planten en dieren kunnen leven en de waterkwaliteit verbetert.

Waterplanten zorgen voor zuurstof in het water, wat de kwaliteit van het water ten goede komt. Ze dienen bovenal als voedsel en schuilplaats voor waterdieren. Ook zijn de planten in het water onmisbaar voor de voortplanting van dieren. Kikkers en vissen leggen hun eitjes op de waterplanten, maar ook watervogels hebben de waterplanten nodig om een nest te kunnen bouwen. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren in het water leven, des te schoner het water vaak is.

Oevers-Midden-Delfland

Het zorgen voor een goede waterkwaliteit is één van de kerntaken van het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). Om te werken aan een goede waterkwaliteit en waternatuur (biodiversiteit) legt HHD natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers grenzen in het agrarisch gebied veelal aan percelen van agrariërs.

Een NVO is een waterstaatkundig werk waar door derden geen schade aan toegebracht mag worden. Dus de aangrenzende agrariër is er zelf verantwoordelijk voor dat er geen schade aan de NVO ontstaat door bijv. grazend vee. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een raster, waardoor het vee niet in de NVO kan komen.

De rol van Vockestaert en de agrariërs – beschermen en onderhouden

Als Agrarische Natuurvereniging onderschrijft Vockestaert het belang van een goede waterkwaliteit en waternatuur. Ook de agrariër is gebaat bij schoon water voor zijn land en vee. Daarom draagt Vockestaert graag bij aan het onderhouden en beschermen van de NVO’s, samen met de aangrenzende agrariërs.

Vockestaert heeft enkele jaren geleden afspraken gemaakt met het Hoogheemraadschap van Delfland over de uitvoering van het onderhoud van enkele kilometers NVO in de Commandeurspolder. Dit gebeurt in samenwerking met de boeren, die zoveel mogelijk ‘werk met werk’ combineren, op een natuurvriendelijke manier. Zo kan er efficiënter worden gewerkt en gebruik worden gemaakt van de lokale kennis over de NVO’s.

Middels de pilot kon er een voor alle partijen goede en op meerdere plekken toepasbare werkwijze voor onderhoud van NVO’s ontwikkeld worden. De pilot is succesvol afgesloten en op dit moment coördineert Vockestaert in opdracht van HHD de uitvoering van het onderhoud in de Commandeurspolder, de Duifpolder en de Woudse polder.

De financiële middelen die Vockestaert van HHD ontvangt, worden ingezet voor het onderhoud (maaien) van NVO (door de boer zelf of door Vockestaert geregeld). Wij zien hier ook een kans wat betreft de bescherming van de NVO’s. Daarom vergoeden wij bijv. de draad die de deelnemende bedrijven zetten ter bescherming van de NVO, als er vee loopt in het aangrenzende perceel.

Door de NVO goed te beschermen en onderhouden, kan deze zich goed ontwikkelen en zorgen we gezamenlijk voor een goede waterkwaliteit en –natuur.