Weidevogelstand Midden-Delfland op peil

november 27, 2019

De inzet van ruim 75 agrariërs in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor het weidevogelbeheer leverde dit seizoen een goed resultaat op. Afwijkend van de dalende landelijke trend blijft de stand van de weidevogels in Midden-Delfland en omgeving op peil dankzij de inspanningen van vele gebiedspartijen. Dit laten de weidevogeltellingen van 2019, uitgevoerd door Vogelwerkgroep Midden-Delfland in opdracht van Agrarisch Collectief Midden-Delfland, zien.

foto: Teun Veldman Bron: Natuurmonumenten

Landelijk gaat het al jaren slecht met de oer-Hollandse weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit in Nederland. Zo is de grutto de laatste tien jaar met 50% achteruit gegaan. Zo’n 90% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland, als de vogel in ons land uitsterft heeft dat desastreuse gevolgen voor de Europese populatie.
Aad Kleijweg, voorzitter van het Agrarisch Collectief: “De inzet van alle boeren, vrijwilligers, beheerders en het collectief is hard nodig om het landschap Midden-Delfland geschikt te houden voor de weidevogels nu en in de toekomst. Ik ben dan ook blij dat al deze inspanningen lonen en nu laten zien dat de weidevogelstand behoorlijk op peil blijft.” Op de stippenkaart zijn de telresultaten van 2019 in Midden-Delfland te zien. In de gebieden waar maatregelen zijn genomen, clusteren verschillende vogelsoorten samen.
Succes doorzetten voor duurzame populatie
In Midden-Delfland werken vijf partijen samen in het Weidevogelpact, om de weidevogelstand in Midden-Delfland te verbeteren. Een unieke samenwerking die dit jaar resulteerde in de opening van een weidevogelkerngebied van 23 hectare in de Commandeurspolder. Hier verdubbelde de vogelstand zich meteen! Aad Kleijweg is trots op dit succes en hoopt dat de weidevogelstand ook op andere plekken in Midden-Delfland zal verbeteren: “Vooralsnog wijzen de tellingen van territoria en het broedsucces uit dat we in ons gebied weliswaar leuke lokale successen kennen, maar er geen sprake is van een florerende stand die duurzaam decennia vooruit kan. Voorlopig zijn extra inspanningen nodig om daar voor te zorgen.”

Foto: Teun Veldman Bron: Natuurmonumenten

Meer insecten en later maaien
De agrariërs investeren veel tijd en energie in het beheer. Zo wordt er in het gebied jaarlijks verdeeld over ca 22 locaties plasdras toegepast. Hierbij worden de greppels met een pompje vol water gezet, zodat plaatselijk het gras wat minder groeit. Kruiden en bloemen krijgen daardoor ruimte. Op de bloemen komen insecten af die als voedsel dienen voor jonge gruttokuikens. Ook wordt er op bijna 600 hectare later gemaaid of beweid op een manier die goed uitpakt voor de weidevogels.

Agrarisch Collectief Midden-Delfland
Er zijn ruim 75 boeren en andere grondeigenaren aangesloten bij het Agrarisch Collectief Midden-Delfland. Het Collectief coördineert het weidevogelbeheer in het gebied tussen Delft, Rotterdam en Westland in het zuidwesten van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn nog ruim 30 pachters actief op ongeveer 600 ha van Natuurmonumenten waar natuurbeheer en weidevogelbeheer plaatsvindt met gelijksoortige beheermaatregelen zoals later maaien, kruidenrijk en plasdras situaties.
linkedin