Het Collectief presenteerde resultaten broedseizoen 2018 en acties Weidevogelpact

november 21, 2018

Donderdagavond 15 november presenteerde het Agrarisch Collectief Midden-Delfland de weidevogelresultaten van het broedseizoen 2018. Ferry van der Lans liet voor de pauze alle cijfers en grafieken zien, vergezeld met mooie foto’s. Deze resultaten zijn terug te lezen in de folder Weidevogels Midden-Delfland 2018, die het Collectief ook dit jaar weer uitgebracht.
Na de pauze lichtte Floor Koornneef (projectleider Weidevogelpact bij ANV Vockestaert) de historie en de projecten van het Weidevogelpact Midden-Delfland toe, in het bijzonder het weidevogelkerngebied Commandeurspolder. De presentatie is hier te bekijken en hieronder kort samengevat.

Weidevogelpact
Het samenwerkingsverband Weidevogelpact begint bij het doortrekken van de A4. Om de schade hiervan aan Midden-Delfland te compenseren werd het gebiedsprogramma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam’(kort IODS) ontwikkeld. Hierin werd onder andere opgenomen dat de provincie Zuid-Holland, agrarische natuur moest compenseren. Aan de tekentafel werd bedacht dat er budget beschikbaar moest komen waarmee 250 ha extra ‘zwaar beheer’ voor weidevogels in Midden-Delfland kon worden afgesloten. 65 ha zwaar beheer werd destijds extra afgesloten met boeren, maar dit bleek het maximaal haalbare. Om toch te voldoen aan de compensatieverplichting ontstond het idee om het budget in handen te geven van 5 gebiedsorganisaties uit Midden-Delfland die iets van doen hebben met weidevogels, zodat zij gezamenlijk met gebiedskennis en verstand van zaken, de juiste maatregelen konden implementeren waardoor de weidevogelstand in Midden-Delfland niet verder achteruit zou gaan.

Zo tekenden LTO Delflands Groen, Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, ANV Vockestaert en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland in juni 2014 de samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland. De Pact-partners stelden zichzelf als doel om de weidevogelpopulatie zoals die is gemeten in 2015 in stand te houden, en liefst te vergroten. Vanuit de provincie werd hier een budget van 1,3 miljoen voor beschikbaar gesteld. Met elkaar is het Weidevogelpact tot de conclusie gekomen dat er voor weidevogels ingezet moet worden op het open houden en maken van het gebied, minder verstoring in het broedseizoen, meer kruidenrijk gras en drassige greppels, predatiebeheer, meer weidevogelvrijwilligers en de realisatie van een weidevogelkerngebied.

Weidevogelkerngebied
Een weidevogelkerngebied is een groter, aaneengesloten gebied waar voor een langere periode weidevogels in het voorjaar voorrang krijgen. Een weidevogelkerngebied krijgt geen natuurbestemming, maar blijft agrarische grond waarop het weidevogelbeheer via een kwalitatieve verplichting wordt vastgelegd. De provincie Zuid-Holland stelt de volgende eisen aan een weidevogelkerngebied:
– minimaal 15 a 20 hectare groot
– ruimte en kwaliteit voor een dichtheid van tenminste 60 broedpaar per 100 hectare
– minimaal 30 jaar in stand blijven, want juridisch bindend wordt vastgelegd

Het Weidevogelpact vond in de Commandeurspolder een geschikte locatie voor het kerngebied op de voormalige BBL percelen. De gemeente Midden-Delfland (huidige eigenaar) stemde in met het plan en stelde de percelen beschikbaar voor de realisatie van het kerngebied. Rudi Terlouw van Bui-Tengewoon maakte een inrichtingsplan en beheerplan voor het gebied. Het waterpeil zal van februari tot half mei 10 cm worden opgezet. Het gebied wordt zo ingericht dat deze tijdelijke peilopzet mogelijk wordt, zonder dat het omliggende gebied daar iets van merkt. In en rondom het gebied worden op een aantal plekken flauwe oevers aangelegd waar een kruidenrijke vegetatie kan ontwikkelen voor de kuikens. Langs een aantal greppels worden kruidenstroken ingezaaid om de ontwikkeling naar een kruidenrijke grasmat te versnellen. Tot slot wordt er op 3 plekken een greppelplas-dras plek gemaakt.

Wethouder Sonja Smit, hoogheemraad Antoinette Jans en gedeputeerde Han Weber gaven 19 oktober het startsein voor de inrichtingswerkzaamheden, die nu in volle gang zijn. Vanaf volgend voorjaar gaat ANV Vockestaert het gebied beheren in samenwerking met haar agrarische leden.

linkedin