Kerst op de kooi – winnaar van de speurtocht

Het zachte weer van 2e kerstdag trok heel wat gezinnen naar de boerderij aan de Woudweg 26. Van 14.00 tot 17.00 uur werden hier demonstraties gegeven door herder Lex Thoen, zijn hond en de kudde.
Daarna trokken wandelaars en families met kinderen het land in voor een leuke en leerzame speurtocht. Toch wat verkleumd werden zij, terug bij de hooiberg, getrakteerd op warme chocolademelk en een keus aan koekjes. Rond de vuurkorf werden marshmallows geroosterd. Een idyllisch plaatje en veel enthousiaste reacties.
Drie mensen hadden alle speurtochtvragen goed beantwoord, maar met haar spreekwoord ‘schaapachtig lachen’, is Fleur Prins uit Schipluiden de winnaar geworden. Zij gaat samen met een groep die zij heeft uitgekozen een dagdeel op stap met de herder en de kudde.
Heel veel plezier Fleur!

Aandachtig publiek

Boeiend, zo'n demonstratie

Posted in Schaapskudde | Tagged | Leave a comment

Gebiedsofferte groenblauwe diensten aangeboden

Half december 2011 is de gebiedsofferte groenblauwe diensten door agrarische natuurvereniging Vockestaert aangeboden aan het Hoogheemraadschap van Delfland. De offerte heeft drie doelen.

1. Het in beeld brengen van betaalde diensten door agrariërs aan het waterschap.

2. Het bevorderen van samenwerking en wederzijds begrip tussen agrariër en waterschap.

3. Het benutten van mogelijke nieuwe aanbieders van blauwe diensten.

Naar welke diensten is vraag bij het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat is de animo bij de boeren voor deze diensten? Voor meer details is het rapport hier in te zien.

Het project is een coproductie van de gemeente Midden-Delfland, agrarische natuurvereniging Vockestaert en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Nieuws in verband met extra Zwaar beheer en IODS gelden

In de afgelopen maanden zijn door vertegenwoordigers van Vockestaert (Martin van Holsteijn, John Kleijweg, Michiel van Dien, Evert Olsthoorn en Niek Praagman) “keukentafelgesprekken” gevoerd met bijna alle boeren uit Midden-Delfland. Daarbij is geprobeerd om met elkaar uit te zoeken of er nog extra mogelijkheden waren te bedenken voor zwaar beheer in Midden-Delfland. Zwaar beheer ten voordele van de weidevogels.

Inmiddels is met 68 boeren gesproken en Vockestaert lijkt daarmee iedereen, met interesse voor deze uitbreiding, gehad te hebben. De bereidheid om mee te denken was groot en de ontvangst prima en geanimeerd, waarvoor dank.

Eind november zijn, in een gesprek met de provincie, die uiteindelijk bepaalt op welke wijze de IODS-gelden aangewend mogen worden, de door de boeren geopperde mogelijkheden doorgesproken. In die vergadering is besloten om de diverse voorstellen, ongeveer dertig boeren zagen binnen hun bedrijfsvoering nog extra mogelijkheden, gefaseerd te behandelen om er zo voor te zorgen dat de uiteindelijk te maken afspraken ook door Brussel kunnen worden geaccepteerd. Dit om te voorkomen dat de Provincie niet geoorloofde staatssteun aan de boeren van Midden-Delfland zou geven met alle nare gevolgen van dien.

De circa dertig voorstellen zijn op die bijeenkomst globaal bekeken en als volgt ingedeeld:
1) Voorstellen die met enige creativiteit alsnog onder het SNL stelsel kunnen worden geschoven. (Deze kunnen tot 15 december bij de provincie worden aangemeld en lopen wat Brussel betreft probleemloos mee met de SNL regeling.)
2) Voorstellen die hoogstwaarschijnlijk als uitbreiding op SNL door Brussel geaccepteerd worden. (Het blijkt dat er al vaker extra uitbreidingen zijn gecreëerd en Vockestaert en de Provincie willen daarom de komende maanden proberen de rest van de voorstellen zoveel mogelijk onder deze categorie te brengen. We hoeven dan niet zelf alsnog toestemming aan Brussel te vragen om deze groep parallel aan de SNL regeling mee te laten lopen.)
3) Voorstellen die, omdat ze niet onder de twee vorige categorieën vallen, als laatste overblijven. In dit geval wil Vockestaert, er zijn nog wel wat potjes en mogelijk ook wat fondsen die voor dit soort specifieke projecten geld over hebben, proberen een redelijke vergoeding beschikbaar te stellen. (Een vergoeding zodat ook deze plannen, die volgens ons wel degelijk zinvol zijn, vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoord worden ingebracht en de komende jaren, eerst als soort proef, kunnen worden uitgevoerd.)
Al met al betekent dit, dat
· De mensen uit categorie 1) op korte termijn door een vertegenwoordiger van Vockestaert zullen worden benaderd om na te gaan in hoeverre inderdaad een SNL contract kan worden afgesloten.
· De tweede groep, zie boven bij 2), in de periode tot circa eind januari benaderd zal worden.
· Met de derde groep, zie bij 3), voor eind februari gesproken zal worden.
Als alles ook volgens dit plan verloopt is dan op 1 maart 2012 het extra beheer geregeld.

Tenslotte, omdat er ook mensen waren die na het eerste gesprek zeiden nog eens na te willen denken de volgende vraag: indien u alsnog ideeën in het kader van IODS hebt of indien u naar uw idee door ons bent overgeslagen, neem dan contact met ons op via Astrid van der Kooij op het kantoor van Vockestaert, tel 015 – 3807112.

Posted in Geen | Tagged | Leave a comment

Aanmeldingsformulier en folder Groenfonds

Op 1 januari 2012 gaat een nieuwe contractperiode van het Groenfonds voor de jaren 2012 tot en met 2017 van start. Wilt u hierover meer informatie? Lees dan de folder. Om u aan te melden kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. Uw aanmeldingsformulier moet vóór 20 november 2011 bij Vockestaert binnen zijn!

Posted in Geen | Tagged | Leave a comment

Informatie over geactualiseerd puntensysteem Groenfonds op ledenvergadering Vockestaert

De eerste contractperiode voor de deelnemers van het Groenfonds Midden-Delfland loopt dit jaar af. Voor een nieuwe zesjarige periode is het puntensysteem van het Groenfonds op een aantal punten geactualiseerd. Als u hierover meer wilt weten, bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst van agrarische natuurvereniging Vockestaert op 3 november aanstaande om 20.00 uur in ‘De Schelp’, Burgemeester Musquetiersingel 58a te Schipluiden.

Het doel van het Groenfonds is om het open agrarisch cultuurlandschap in Midden-Delfland in stand te houden én de relatie tussen stad en platteland te verbeteren. Aan de hand van een puntensysteem vindt beloning plaats voor het behoud en onderhoud van natuur en landschapselementen, cultuurhistorische gebouwen en voor het openstellen van agrarische bedrijven voor burgers. De regio waar het hierbij om gaat betreft het reconstructiegebied Midden-Delfland (inclusief de Groeneveldse polder) en het landelijk gebied van de gemeente Delft.

Vanaf 2006 is het Groenfonds operationeel en ontvangen 76 bedrijven een beloning voor het leveren van maatschappelijke groene diensten via een contract van zes jaar. Agrarische natuurvereniging Vockestaert heeft van het bestuur van het Groenfonds Midden-Delfland de opdracht gekregen om – onder voorwaarden – een nieuwe intekening voor zes jaar te organiseren. Op 3 november vindt de ledenvergadering van Vockestaert plaats en na de pauze (om circa 21.00 uur) wordt u uitgebreid voorgelicht over het Groenfonds.

Posted in Nieuws | Tagged | Leave a comment

Kies voor Zuid-Hollands Groen

Landschapsbeheer Zuid-Holland organiseert de komende herfst en winter voor de negentiende keer de actie ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’ (voorheen ‘Boeren planten Bomen’).  Met deze actie hoopt Landschapsbeheer dat bewoners in Zuid-Holland streekeigen struiken en bomen aanplanten.

Tot vrijdag 28 oktober 2011 kunnen de bestellijsten ingeleverd worden. Het plantmateriaal wordt enkele weken later thuisbezorgd. Landschapsbeheer zorgt voor uitgebreide instructies voor de aanplant, verzorging en bescherming van het nieuwe groen. Meer info? Lees hier de folder of ga naar de website van Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Subsidiemogelijkheden voor verfraaiing Midden-Delfland

Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan de kwaliteit van natuur en milieu, cultuur of beleving in Midden-Delfland? Vraag dan om een bijdrage aan het Omgevingsfonds Midden-Delfland. Zowel particulieren als (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Voorbeelden van het verbeteren van de leefomgeving kunnen zijn: het opknappen van een molen, het plaatsen van openbare kunstobjecten, het herstellen van de natuurlijke waterstand, natuureducatie voor kinderen, verbeteren van de waterkwaliteit van een meertje en ga zo maar door.

De bijdrage bestaat uit maximaal 33 procent van de kosten van de subsidiabele onderdelen van het project. Het minimumbedrag van een subsidie is 1.000 euro en het maximumbedrag is 100.000 euro. Een eigen bijdrage van minimaal 33 procent van de kosten is noodzakelijk. Welke bedragen subsidiabel zijn vindt u in de Beleidsnotitie Omgevingsfonds Midden-Delfland.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Recreatieschap Midden-Delfland, www.recreatiegebied-midden-delfland.nl

 

Posted in Nieuws | Tagged | Leave a comment

Ruim 700 paartjes boerenzwaluwen broeden in Midden-Delfland en Westland

Dit jaar hebben zo’n 700 paartjes boerenzwaluwen een nestje gebouwd in schuren en stallen in Midden-Delfland, Westland en Hoek van Holland. Dat blijkt uit een telling van Frank van der Knaap en Ge Vollebregt van agrarische natuurvereniging Vockestaert.

Het jaar 2011 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot ‘Jaar van de boerenzwaluw’. De aantallen boerenzwaluwen lopen hard terug in Nederland en beide organisaties willen graag weten wat de oorzaak daarvan is. Om erachter te komen hoeveel boerenzwaluwen broeden in Nederland hebben ze vrijwilligers gevraagd om dit jaar de nesten op te sporen en ook door te geven op welke plekken de vogels broeden.

De vrijwilligers Frank van der Knaap en Ge Vollebregt zijn op pad gegaan en kwamen voor het gebied Midden-Delfland, Westland en Hoek van Holland tot zo’n 700 broedparen. “Vooral in stallen en schuren bij boerderijen in Midden-Delfland broeden nog relatief veel boerenzwaluwen”, vertelt Frank. “In het Westland zijn niet veel boerderijen, maar vonden we nestjes bij particulieren met vee en ook bij tuinbouwbedrijven”, aldus Ge Vollebregt. In totaal telden de twee vogelliefhebbers zo’n 580 stelletjes broedende boerenzwaluwen in Midden-Delfland en ongeveer 125 in Westland. In Hoek van Holland bleef de teller steken op circa tien broedparen.

De boerenzwaluw is een echte trekvogel. In september trekken ze naar Afrika om te overwinteren. In april/mei vliegen de vogels weer naar hun broedgebied in Nederland. Vrijwel alle ouderparen broeden weer in het oude nest. Van de jongen vestigt tachtig procent zich in de buurt van hun geboorteplaats. Boerenzwaluwen broeden twee à drie keer per jaar. Ze eten vooral insecten die binnen vijfhonderd meter van de broedplaats worden verzameld.

Posted in Nieuws | Tagged | Leave a comment

Schaapskudde Vockestaert valt in de prijzen

De schaapskudde van agrarische natuurvereniging Vockestaert heeft op 16 juni een prijs van 5.000 euro in ontvangst mogen nemen.  De vereniging kreeg de cheque met een oorkonde voor het initiatief om kinderen van basisscholen via een lespakket te betrekken bij de schaapskudde.

Vockestaert had het educatieproject aangemeld bij de Lenteprijs van Fonds 1818 en AD Haagsche Courant. Een deskundige jury had zich gebogen over maar liefst 74 aanmeldingen en de jury was zeer lovend over het project van Vockestaert.

De afvaardiging van Vockestaert was zonder hoog gespannen verwachtingen afgereisd naar het centrum van Den Haag waar de prijsuitreiking plaatsvond. Toen echter bekend werd dat de vereniging in de prijzen viel en de pers toesnelde drong het pas echt door. De prijs is van harte welkom om de kosten van het educatieproject te dekken.

Posted in Educatie, Nieuws, Prijzen, Schaapskudde | Tagged | Leave a comment

Vockestaert pakt uit op Midden-Delfland Dag

Agrarische natuurvereniging Vockestaert heeft veel activiteiten op de rol staan voor de Midden-Delfland Dag op zaterdag 18 juni. U kunt zien hoe de schapen geschoren worden, u kunt rond struinen op een wolmarkt met streekproducten, kinderen kunnen een koe tekenen en er is een barbecue. Kom naar de Woudweg 26, vlak bij Schiedam tegen het zandlichaam van de A4 vindt u de schaapskooi van Vockestaert!

Op het erf zijn kramen te vinden van Alpaca Wol, De Hooitas landelijke kinderfeestjes, Gioia Made Soap, Textielwerk Wol en Zo. Beeldend kunstenares Marijke Wijgerinck gaat samen met kinderen en volwassenen een kunstwerk maken. Daarnaast geeft de herder van Vockestaert demonstraties schapen drijven. Beheerder Aad Kleijweg verzorgt rondleidingen op de schaapskooi. Maar ook voor een rustpauze met een kop thee, koffie of een lekker glas fris biedt de kudde een prima plek. Wie trek heeft schuift ‘s middags aan voor een barbecue met producten uit de streek.

Posted in Nieuws | Leave a comment