Provinciaal Actieplan Boerenlandvogels

maart 20, 2019

De provincie Zuid-Holland gaat samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels, zoals de grutto, kievit en patrijs. De laatste jaren daalden de aantallen weide- en akkervogels in heel Nederland. Het doel is om deze trend te keren. Hoe de partijen dit gaan doen, staat in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027.

Het Actieplan is op woensdag 13 maart 2019 ondertekend in het provinciehuis. Eén van de ondertekenaars is BoerenNatuur Zuid-Holland. Dit is het verenigingsverband van de 8 Zuid-Hollandse Collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarvan het Agrarisch Collectief Midden-Delfland er één is.

In het Actieplan staan per gebied concrete maatregelen om akker- en weidevogels meer ruimte te bieden. Zoals het aanleg van (greppel) plasdras, kruidenrijk grasland, kerngebieden voor weidevogels, etc. In Midden-Delfland hebben we hier afgelopen twee jaar al een goede slag mee gemaakt. Samen met de boeren proberen wij het weidevogelbeheer uit te breiden en de inrichting van ons gebied te verbeteren voor weidevogels.

In het kader van het Actieplan zoekt het Collectief terreinen waar speciale maatregelen kunnen worden genomen voor patrijs, veldleeuwerik, kluut en visdief. Heeft u hier ideeën voor? Laat dit weten aan John Kleijweg of Floor Koornneef (floor@vockestaert.nl).

Patrijs: luzernestroken in of langs maïspercelen
Veldleeuwerik: klein zandplekken in het weiland
Kluut (en kievit): stroken of percelen zwarte grond die braak blijven liggen in het broedseizoen
Visdief: plasjes of brede sloten waar drijvende eilanden geplaatst kunnen worden

Ook in het kader van het Actieplan helpt het Collectief haar leden graag bij de ontwikkeling en financiering van kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is niet alleen goed voor weidevogels, maar ook voor de diergezondheid en levert een stabielere productie bij de aankomende klimaatverandering. Heeft u belangstelling voor begeleiding en een vergoeding voor het ontwikkelingsbeheer? Laat dit weten aan Floor Koornneef.

Het Actieplan is te vinden op www.zuid-holland.nl/natuur. De kortere publieksversie leest u hier.

linkedin