Openbare inschrijving pacht Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

oktober 13, 2021

Sinds 2019 beheert ANV Vockestaert het Weidevogelkerngebied in de Commandeurspolder. In deze 1e periode is het gebied verpacht aan leden die de percelen ook voor 2019 gebruikten. Nu wij 3 jaar ervaring hebben op gedaan met het beheer van het gebied, willen wij ook andere leden van onze vereniging de mogelijkheid geven om de percelen in het  weidevogelkerngebied te pachten en met ons te beheren. Daarbij willen wij het gebied inzetten om leden die veel aan weidevogelbeheer doen, of voornemens zijn dit uit te gaan breiden, extra grond onder hun bedrijf te bieden.

Om de percelen in het Weidevogelkerngebied in het voorjaar te optimaliseren voor weidevogels, kennen de percelen een aangepast gebruik. Onder aan deze pagina leest u wat dit precies inhoudt. De pachtprijs bedraagt 300 euro/ha dit is inclusief de kosten voor het slootonderhoud. De waterschapslasten worden voor 50% doorberekend aan de pachter. De percelen hebben een agrarische bestemming, dus u kunt ze opgeven bij de gecombineerde opgave voor de hectare premie. U ontvangt geen aanvullende weidevogelsubsidie op de percelen.

De basisvoorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de pacht in het Weidevogelkerngebied zijn de volgende:
– u bent lid van Vockestaert
– u heeft een actieve rundveehouderij
– uw bedrijf of (een deel van) uw bedrijfspercelen zijn gevestigd in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
– u past weidegang toe, minimaal 120 dagen en 6 uur per dag

Inschrijvingen zullen worden beoordeeld door het bestuur van Vockestaert op basis van de volgende selectiecriteria:
– beschikbaarheid ruige mest en bereidheid dit op aanwijzing uit te rijden op de te pachten gronden
– mogelijkheid en bereidheid om te beweiden op de te pachten gronden
– huidig (en evt. toekomstig) aandeel natuurbeheer (Anlb-pakketten en/of particulier natuurbeheer) op eigen grond

Bij gelijke beoordeling door het bestuur zal worden gekeken naar:
– een evenredige verdeling over het gebied
– afstand vanaf het bedrijf tot de te pachten percelen
– zittende pachters hebben voorrang

Interesse in pacht in het weidevogelkerngebied maakt u vóór 31 oktober kenbaar via floor@vockestaert.nl . Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Na 31 oktober neemt het bestuur contact op met de geïnteresseerden.

Het bestuur van ANV Vockestaert

Beheer percelen Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Algemeen:
– geen grondbewerkingen voor of in het weidevogelbroedseizoen
– geen werkzaamheden in het donker van 1 maart tot 15 juli
– uitsluitend ruige mest; geen kunstmest, drijfmest, ingedikte dunne mest, compostmest
– alleen pleksgewijs chemische bestrijding na schriftelijke toestemming van bestuur ANV Vockestaert
– greppelen op aanwijzing van beheercoördinator
– geen bomen planten op percelen
– geen mollen bestrijding
– niet scheuren en/of doorzaaien

Water
– peilopzet in de periode vanaf 1 feb tot eind mei afhankelijk van de weersomstandigheden ca 10 cm
– Vockestaert beheert dit peil
– Vockestaert verzorgt en betaalt het slootwerk

Bemesting
– op z’n vroegst na 1e snee
– max 8 ton/ha/jaar of 20 ton eens per 3 jaar
– mest 2 meter uit de sloot en geen mest rondom de greppels (dus: de natte terreinen geen mest)

Maaien
– maaien als de vogels weg zijn op aanwijzing van beheercoördinator
– slootkant (2 m) niet mee maaien in 1e snee (bij veel gras, wel maaien met stoppel 20 cm)
– in september oevers tot aan de waterlijn diep uitmaaien
– eventueel op aanwijzing extra maaien voor ontwikkeling kruidenrijkdom

Beweiding
– beweidingsdichtheid: eind april – 1 juli max 2 GVE/ha, daarna max 2,5 GVE/ha
– beweiding in het broedseizoen is op overeengekomen percelen
– na broedseizoen is pachter vrij om te weiden of te maaien op alle percelen
– naweiden met koeien voor pollerige structuur heeft de voorkeur (alleen bij te veel gras, na overleg naweiden met schapen)

linkedin