Agrariërs in de waterberging Woudse polder zetten zich in voor de weidevogels

februari 14, 2017

 

Het Weidevogelpact Midden-Delfland is blij met de nieuwe pachtcontracten die agrariërs in de Woudse polder en het Hoogheemraadschap van Delfland vorige week hebben ondertekend. In het contract staat hoe de agrariërs bij het bewerken van de landbouwgrond nog meer rekening houden met weidevogels dan voorheen.

De graslandgebieden optimaliseren voor weidevogels, dat is de wens van het Weidevogelpact Midden-Delfland. Hoogheemraadschap van Delfland heeft op advies van het Pact met de agrariërs, in de waterberging van de Woudse polder, afgesproken dat zij bij het beheer van de landbouwgrond extra letten op de weidevogels. Concreet betekent dit dat de agrariërs in het voorjaar later bemesten met drijfmest, later maaien en maar met kleine groepen koeien beweiden. Hierdoor zal het gras minder snel groeien en ontstaat er afwisselend kruidenrijk grasland waar weidevogelkuikens beter doorheen kunnen lopen, in kunnen schuilen en meer voedsel in kunnen vinden. Ook wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest op een aantal plaatsen beperkt.

Weidevogels lijken het al naar hun zin te hebben in de Woudse polder, waarvan een deel bij hevige regenval ingezet kan worden als waterberging. Voor de rest van de tijd is de waterberging in gebruik als grasland waar de agrariërs later dan gebruikelijk in het voorjaar maaien. Jonge vogels kunnen zo ongestoord uit het ei kruipen. In 2016 broedden er ongeveer 60 paar weidevogels in de waterberging, maar liefst acht soorten weidevogels o.a. grutto, tureluur, scholekster en kievit. Deze vogels worden al een aantal jaar geteld door de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Veel weidevogels in de waterberging zijn afgelopen broedseizoen met jongen gezien.

Naast kruidenrijk gras, houden weidevogels van natte omstandigheden. Hier speelt het Hoogheemraadschap een belangrijke rol. Delfland heeft in de Woudse polder enkele jaren geleden een aantal onderbemalingen opgeheven. De wijzigingen die daarmee zijn doorgevoerd voor het peilbeheer van de berging hebben ook geleid tot vernatting in het centrale deel van de Woudse polder. Hopelijk werkt dit net zo gunstig uit voor de weidevogels als in de waterberging.

Het Weidevogelpact Midden-Delfland is een samenwerking tussen Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV afdeling Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en Vogelwerkgroep Midden-Delfland. Sinds juni 2014 zet het Pact zich met behulp van budget uit de het IODS programma, in voor de verbetering van de weidevogelstand in Midden-Delfland.

 

 

linkedin